Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

 In Personeel

De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Deze wet kent een aantal belangrijke wijzigingen op het gebied van de transitievergoeding, het ontslagrecht, de ketenbepaling, flexibele dienstverbanden en het stelsel van de WW-premie. Een groot deel van de maatregelen gaan per 1 januari 2020 in. Wij zetten graag de belangrijkste wijzigingen voor je op een rijtje.

Transitievergoeding

Op dit moment hebben werknemers die ten minste 2 jaar in dienst zijn geweest en op initiatief van de werkgever uit dienst treden, recht op een transitievergoeding. Vanaf 2020 krijgen werknemers vanaf de eerste werkdag recht op deze vergoeding, dus ook tijdens de proeftijd.

De opbouw van de vergoeding blijft 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. Dit komt neer op een opbouw van 2,78% van het salaris per gewerkte dag.  De verhoogde opbouw bij een dienstverband langer dan 10 jaar, komt te vervallen.

Ontslagrecht

Als een werkgever onder de huidige wetgeving een ontslagprocedure opstart bij de rechter, kan dit maar op basis van één ontslaggrond. De werkgever zal dan moeten kiezen welke ontslaggrond het beste aansluit bij de situatie. Onder de WAB wordt het, met de introductie van de  nieuwe ontslaggrond (i-grond), mogelijk om verschillende ontslaggronden te combineren.

Als de rechter het ontslag op basis van de cumulatiegrond toezegt, heeft hij de mogelijkheid om de werknemer een extra vergoeding toe te kennen.

Ketenbepaling

Het is op dit moment nog mogelijk om aansluitend 3 arbeidsovereenkomsten in maximaal 2 jaar aan te gaan met werknemers, alvorens er sprake is van een vast dienstverband. Onder de WAB wordt deze ketenbepaling verruimd. Het is dan mogelijk om 3 arbeidsovereenkomsten in maximaal 3 jaar aan te gaan, alvorens er sprake is van een vast dienstverband. Het is mogelijk dat hier in cao’s van afgeweken wordt.

De onderbreking waarna de keten weer opnieuw begint te lopen, blijft 6 maanden. Ook op dit punt is het mogelijk dat er in cao’s van afgeweken wordt.

Flexibele dienstverbanden

Onder de WAB dient de werkgever ieder jaar een voorstel voor een vaste arbeidsomvang te doen aan zijn oproepkrachten met een nulurencontract of min-max overeenkomst. Dit aanbod dient gebaseerd te worden op de gemiddeld gewerkte uren in de voorgaande 12 maanden.

De werkgever dient de oproepkracht minimaal 4 dagen van tevoren op te roepen. In cao’s kan hiervan worden afgeweken.

Payrollwerknemers vallen straks niet meer onder het uitzendregime. Hierdoor kunnen payrollbedrijven onder de WAB geen uitzendbeding en ruimere ketenbepaling meer hanteren voor payrollwerknemers. Ook krijgen payrollwerknemers recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die bij de werkgever in dienst zijn.

WW-premie

Op dit moment is de hoogte van (een deel van) de WW premie afhankelijk van de sector waar het bedrijf bij ingedeeld is. Dit systeem zal worden afgeschaft. De premie zal voor alle werkgevers worden verdeeld in een hoog en een laag deel. De lage premie zullen werkgevers gaan betalen voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, waar gegarandeerde uren in worden toegekend (dus niet bij oproepovereenkomsten). De hoge premie is verschuldigd in alle andere gevallen. Een uitzondering geldt voor arbeidsovereenkomsten die worden aangegaan in het kader van een leerwerktraject in de beroepsbegeleidende leerweg en voor jongeren tot 21 jaar die niet meer dan 12 uur per week gaan werken. Hier mag het lage percentage voor worden gehanteerd.

Verder is in het besluit opgenomen dat het lage percentage wordt herzien als aanvankelijk sprake was van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, maar:

  • het dienstverband binnen vijf maanden na aanvang eindigt c.q. wordt beëindigd;
  • de werknemer binnen één kalenderjaar meer dan 30% uren extra verloond heeft gekregen dan contractueel is overeengekomen;
  • de werknemer binnen één jaar na indiensttreding een WW-uitkering ontvangt vanwege arbeidsuren- of inkomensverlies bij de huidige werkgever;
  • de werknemer in feite seizoensmatig bij de werkgever werkt.

Tussen het hoge en lage percentage zullen naar verwachting 5 procentpunten zitten.

Recommended Posts
Neem contact op

We reageren zo spoedig als mogelijk op uw vraag.