Eindejaarstips 2017: BTW

 In algemeen

December staat alweer bijna voor de deur. Tijd voor de belangrijkste tips met betrekking tot de BTW. We zetten ze graag voor je op een rijtje!

Oninbare vorderingen

Helaas heb je waarschijnlijk weleens te maken met wanbetalers en zijn sommige vorderingen niet te innen. Er is dan een mogelijkheid om de afgedragen BTW terug te vorderen. Dit kan op het tijdstip dat in alle redelijkheid vast komt te staan dat de factuur niet zal worden betaald. Hier is in ieder geval sprake van als de factuur ten minste één jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum nog niet is betaald. Bij het ontbreken van een betalingstermijn, geldt de wettelijke termijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur. Als de koopschuld wordt omgezet in een leenschuld, kan de BTW niet worden teruggevraagd.

Tip:

Breng afnemers die niet betalen in kaart en houdt de betalingstermijnen in de gaten.

Tip:

Deze regeling geldt ook voor vorderingen die al voor 1 januari 2017 opeisbaar waren. De termijn van één jaar begon te lopen op 1 januari 2017, waardoor de BTW in januari 2018 terug te vorderen is.

Tip:

Als je eraan twijfelt of een vordering wel volledig betaald zal worden, kan deze worden afgewaardeerd (dit verlies vermindert de winst, waardoor er minder belasting verschuldigd is). De twijfel dient wel te worden gemotiveerd.

 

Suppletie aangifte

Als je in de laatste 5 jaar te veel of te weinig BTW hebt aangegeven, ben je verplicht dit aan de Belastingdienst door te geven middels een suppletie aangifte.

Tip:

Als het verschil € 1.000 of minder is, mag dit in de eerstvolgende aangifte worden verwerkt.

 

Kleine ondernemersregeling

Ondernemers kunnen gebruik maken van de kleine ondernemersregeling, indien de af te dragen BTW niet hoger is dan € 1.345 per kalenderjaar en dit ook de verwachting is voor de komende jaren.

Tip:

Ga na of je gebruik kunt maken van deze regeling.

 

Fiscale eenheid

Als er sprake is van een fiscale eenheid, dan worden meerdere ondernemers (vaak een moedermaatschappij en 1 of meerdere dochtermaatschappijen) gezien als 1 ondernemer voor de BTW. Je doet dan één aangifte voor alle ondernemingen samen. Nadeel hiervan is dat er een hoofdelijke aansprakelijkheid geldt voor de belastingschuld van de fiscale eenheid van alle onder de fiscale eenheid gebrachte ondernemingen.

Tip:

Als er aandelen zijn verkocht en de fiscale eenheid is verbroken, geef dit dan schriftelijk door aan de Belastingdienst. Pas als de melding door de inspecteur is ontvangen, is de hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden van de fiscale eenheid beëindigd.

 

Herziening BTW

Heb je roerende of onroerende zaken gekocht en de BTW geheel of gedeeltelijk afgetrokken? Dan dient deze BTW bij een gewijzigd gebruik van dat goed te worden herzien. Als je het (vast)goed in 2017 hebt gebruikt voor handelingen waarbij er geen recht op BTW aftrek is en je eerder alle BTW bij de aanschaf hebt afgetrokken, dient de herzienings-BTW aangegeven te worden bij de laatste aangifte van het boekjaar.

Andersom geldt hetzelfde. Als je het (vast)goed hebt gebruikt voor handelingen waarbij er wel recht op BTW aftrek is en je eerder bij de aanschaf geen BTW hebt afgetrokken, heb je recht op een teruggaaf van de herzienings-BTW. De herzieningstermijn is 10 jaar voor vastgoed en 5 jaar voor roerende zaken.

Tip:

Ga na of er sprake is van de herzienings-BTW

 

Afschaffing BTW landbouwregeling

Als je landbouwer, veehouder, tuin- of bosbouwer bent, kan het zijn dat je geen BTW hoeft te verrekenen en geen administratie m.b.t. de BTW hoeft bij te houden. Deze landbouwregeling wordt echter per 1 januari 2018 afgeschaft. Hierdoor moeten de eerder genoemde bedrijven vanaf 1 januari BTW voldoen over de door hen verrichte prestaties en kunnen zij BTW terug vragen als de situatie andersom is.

Tip:

Agrariërs die investeringsgoederen al voor 1 januari 2018 in gebruik hebben genomen, kunnen door toepassing van de overgangsregeling alsnog in aanmerking komen voor een BTW-aftrek. Het gaat hierbij om de herzieningsregeling. Normaal gesproken is deze verspreid over een aantal jaar, maar in dit geval mag alles in de eerste aangifte van 2018 worden teruggevraagd. Dit geldt ook voor goederen en diensten die voor 1 januari 2018 zijn aangeschaft, maar na 1 januari 2018 in gebruik worden genomen.

 

Administratie bewaren

De wettelijke bewaartermijn van de administratie is 7 jaar. Aan het eind van het jaar kan de administratie van 2010 en eerder worden vernietigd.

Tip:

De herzieningstermijn  m.b.t. de BTW over onroerende zaken is 10 jaar. Bewaar de boeken, bescheiden en andere gegevens(dragers) die hierop toezien dan ook 9 jaar volgend op het jaar waarin je het goed bent gaan gebruiken.

 

Recommended Posts
Neem contact op

We reageren zo spoedig als mogelijk op uw vraag.