Wijzigingen Arbowet: Vraag en antwoord

 In Personeel

We hebben onlangs een nieuwsbericht geplaatst over wijzigingen met betrekking tot de Arbowet. Als reactie hierop hebben we diverse vragen ontvangen over de Arbowet in het algemeen. Omdat we ons goed kunnen voorstellen dat de antwoorden op deze vragen ook andere werkgevers kunnen helpen, hebben we besloten de meest voorkomende vragen op een rijtje te zetten.

Vraag:

Wat zijn precies de taken van de preventiemedewerker?

Antwoord:

De preventiemedewerker voert taken uit die gericht zijn op de veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf. De drie wettelijke taken zijn:

  • het (mede) opstellen en uitvoeren van de Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)
  • adviseren van de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging over maatregelen die genomen moeten worden voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid
  • deze maatregelen uitvoeren

Vraag:

Wanneer is een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging verplicht?

Antwoord:

Als er meer dan 50 werknemers in dienst zijn, dient er een ondernemingsraad (OR) te worden opgericht. De OR overlegt onder andere minstens 2 keer per jaar met de werkgever over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Wij vernemen het graag indien je alle ins en outs over de OR wil weten.

Bij bedrijven met minstens 10 en maximaal 50 werknemers kan een personeelsvertegenwoordiging (PVT) worden ingesteld. Dit is verplicht wanneer de meerderheid van de werknemers hierom vraagt en/of als dit in een CAO is afgesproken. Wij vernemen het graag indien je alle ins en outs over de PVT wil weten.

Vraag:

Moet ik rekening houden met de Arbowet als ik personeel inleen (bijvoorbeeld een uitzendkracht of payrollmedewerker)?

Antwoord:

Als inlener van personeel dien je de veiligheid op de werkvloer te waarborgen. Dit doe je door een Risico Inventarisatie en -Evaluatie samen te stellen met het daarbij horende plan van aanpak. Met de RI&E breng je de eventuele gevaren in kaart. In het plan van aanpak staat welke maatregelen er genomen moeten worden om de risico’s aan te pakken en binnen welke termijn deze maatregelen uitgevoerd gaan worden. Degene die het personeel inleent, kan zelf de preventiemedewerker zijn.

De regels met betrekking tot de arbodienst zijn niet van toepassing voor de inlener. Hier is de feitelijke werkgever (het uitzendbureau of het payrollbedrijf) verantwoordelijk voor.

Vraag:

Zijn er naast de informatie die stond in het nieuwsbericht nog andere zaken waar ik als werkgever rekening mee dien te houden op dit gebied?

Antwoord:

Iedere werkgever (en inlener van personeel) is verplicht om een RI&E samen te stellen. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van de instrumenten op de site http://www.rie.nl/rie-instrumenten/. Uit de RI&E volgt een plan van aanpak, dit is een verplicht onderdeel van de RI&E. Sommige bedrijven dienen de RI&E vervolgens te laten toetsen, zie voor de voorwaarden http://www.rie.nl/wetgeving/toetsing-van-de-rie/.

Zoals eerder vermeld helpt de preventiemedewerker bij het opstellen en uitvoeren van de RI&E.

Naast de verplichte RI&E en preventiemedewerker, is elke werkgever verplicht om bedrijfshulpverlening (BHV) te hebben. De werkgever dient te zijn voorbereid op ongevallen, brand en ontruiming. De werkgever dient zich hierbij te laten ondersteunen door gecertificeerde BHV’ers.  Dit geldt ook als er maar 1 werknemer in dienst is! Iedere medewerker binnen het bedrijf kan BHV’er worden. Er dienen altijd genoeg BHV’ers op de werkvloer aanwezig te zijn.

Vraag:

Wat zijn de risico’s als ik de verplichtingen die volgen uit de Arbowet niet goed heb geregeld?

Antwoord:

De inspectie SZW controleert of werkgever en werknemers zich aan alle regels houden. Het gaat hierbij niet alleen om de veiligheid en gezondheid van werknemers. De inspectie voert ook controles uit met betrekking tot illegaliteit of betaling onder het minimumloon. Zij doen dit middels inspecties en onderzoeken en kunnen zeer hoge boetes opleggen. Inspecties kunnen het gevolg zijn van een arbeidsongeval, maar ook van (anonieme) meldingen.

 

 

 

 

 

 

 

Recommended Posts
Neem contact op

We reageren zo spoedig als mogelijk op uw vraag.