Minimumloon & Lage-inkomensvoordeel (subsidie)

 In Personeel

Verhoging minimumloon

In beginsel heeft iedere werknemer recht op ten minste het minimumloon. Dit minimumloon wordt 2 keer per jaar aangepast; per 1 januari en per 1 juli.

Verlaging ‘volwassen’ leeftijd

Vanaf 1 juli 2017 hebben werknemers vanaf 22 jaar recht op het minimumloon en werknemers van 15 tot 22 jaar op het jeugdminimumloon. Voorheen hadden werknemers pas vanaf 23 jaar recht op het volledige minimumloon.

Deze leeftijd zal de komende tijd verder worden afgebouwd, waarbij het de bedoeling is dat 21 jarigen recht hebben op het volledige minimumloon in 2019.

Verhoging minimumjeugdloon

Naast het verlagen van de ‘volwassen’ leeftijd voor het minimumloon, zijn de jeugdlonen tussen de 18 en 20 jaar (extra) verhoogd. Onderstaand overzicht maakt dit duidelijk:

Leeftijd             Percentage WML      Per maand                  Per week                     Per dag

 

22 +                 100% (was 85%)              € 1.565,40                    € 361,25                      € 72,25

21                       85% (was 72,5%)          € 1.330,60                     € 307,05                      € 61,41

20                       70% (was 61,5%)          € 1.095,80                     € 252,90                      € 50,58

19                       55% (was 52,5%)          €    860,95                     € 198,70                      € 39,74

18                       47,5% (was 45,5%)        €   743,55                      € 171,60                     € 34,32

17                       39,5%                               €   618,35                     € 142,70                      € 28,54

16                       34,5%                               €   540,05                     € 124,65                      € 24,93

15                         30%                                €   469,60                     € 108,40                       € 21,68

 

Het minimumjeugdloon begint bij 15 jaar. Voor werknemers jonger dan 15 jaar is geen sprake van een wettelijk minimumloon.

Minimum uurlonen

De bedragen gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dit 40, 38 of 36 uur, dit ligt aan de sector waarin de werknemer werkt. Als een 22 jarige 40 uur per week werkt, bedraagt het minimumloon dus € 1.565,40. Werkt een 22 jarige 38 uur per week dan bedraagt het bruto salaris eveneens € 1.565,40. Dit heeft verschillen in het uurloon tot gevolg:

Fulltime werkweek       22+      21        20        19          18         17          16          15

36 uur              €          10,04    8,53      7,03      5,52      4,77      3,97      3,47      3,02

38 uur              €            9,51    8,09      6,66      5,23      4,52      3,76      3,29      2,86

40 uur              €            9,04    7,68      6,33      4,97      4,29      3,57      3,12       2,71

De uurlonen zijn naar boven afgerond.

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

De wijzigingen met betrekking tot het minimumloon kan behoorlijk wat financiële consequenties hebben. Gelukkig wordt dit gedeeltelijk gecompenseerd door het lage-inkomensvoordeel.

Het lage-inkomensvoordeel geldt vanaf 1 januari 2017, maar zal pas in de loop van 2018 worden uitgekeerd.

Recht op lage-inkomensvoordeel

De werkgever heeft recht op dit voordeel, als aan 4 voorwaarden is voldaan.

De werknemer:

  • is verzekerd voor de werknemersverzekeringen (dit is bij de meeste werknemers het geval, bij stagiaires en pensioengerechtigden bijvoorbeeld niet);
  • heeft een gemiddeld uurloon van minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder (ookal is de werknemer jonger dan 22 jaar);
  • heeft ten minste 1.248 verloonde uren per jaar (dit komt overeen met een 24 urige werkweek);
  • de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Gemiddeld uurloon

Een voorwaarde m.b.t. het LIV is:

De werknemer heeft een gemiddeld uurloon van minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder (ookal is de werknemer jonger dan 22 jaar)

Het kan zijn dat een werknemer met het minimumloon toch meer verdient dan 125% van het wettelijk minimumloon. Bijvoorbeeld als de werknemer toeslagen of bonussen ontvangt. Minder dan 100% van het minimumloon kan ook, indien er bijvoorbeeld pensioenpremie wordt ingehouden. Er wordt namelijk gekeken naar het loon voor de werknemersverzekeringen (een inhouding van pensioenpremie heeft hier invloed op) en niet naar het bruto loon. In deze gevallen wordt niet voldaan aan de voorwaarden en heeft de werkgever geen recht op het LIV.

Ureneis

Een voorwaarde m.b.t. het LIV is:

De werknemer heeft ten minste 1.248 verloonde uren per jaar (dit komt overeen met een 24 urige werkweek)

Dit is een harde eis. Bij minder dan 1.248 verloonde uren heeft de werkgever geen recht op het LIV. Het kan dus lonen om werknemers die rond deze uren schommelen, wat extra op te roepen.

Hoe hoog is het LIV?

Als aan de voorwaarden wordt voldaan, ontvangt de werkgever een bedrag per verloond uur van de Belastingdienst. Hoeveel het voordeel is, ligt aan de verloonde uren (mits dit er minimaal 1.248 zijn) en aan het gemiddelde uurloon.

Als dit uurloon gemiddeld tussen de € 9,66 en € 10,63 ligt, dan bedraagt het LIV per verloond uur     € 1,01 en maximaal € 2.000 per jaar.

Als dit uurloon gemiddeld tussen de € 10,63 en € 12,08 ligt, dan bedraagt het LIV per verloond uur    € 0,51 en maximaal € 1.000 per jaar.

Uitbetaling van het LIV

Het UWV bepaalt vanuit de polisadministratie (deze wordt gevuld door de ingediende aangiften loonheffingen) of een werkgever recht heeft op het LIV en de Belastingdienst betaalt de bedragen vervolgens automatisch uit.

Jeugd-LIV

Een voorwaarde m.b.t. het LIV is:

De werknemer heeft een gemiddeld uurloon van minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder (ookal is de werknemer jonger dan 22 jaar)

Met ingang van 1 januari 2018 wordt er voor werknemers die jonger zijn dan 22 jaar een ‘jeugd-LIV’ in het leven geroepen. Dit worden de voorwaarden:

  • De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen (dit is bij de meeste werknemers het geval, bij stagiaires bijvoorbeeld niet);
  • De werknemer heeft een gemiddeld uurloon dat hoort bij het wettelijk minimumjeugdloon voor zijn/haar leeftijd. De precieze bedragen voor de verschillende leeftijden moeten nog worden vastgesteld;
  • De werknemer is op 31 december 2017 18, 19, 20 of 21 jaar.

Hoe hoog is het jeugd-LIV?

Ook bij het jeugd-LIV ligt het aan de verloonde uren, hoeveel er wordt uitbetaald. Er geldt in dit geval vooralsnog geen minimum aantal verloonde uren:

Leeftijd 31 december 2017      LIV per verloond uur   Maximum per jaar

18                                                        € 0,23                          €    478,40

19                                                        € 0,28                          €    582,40

20                                                        € 1,02                           € 2.121,60

21                                                         € 1,58                          € 3.286,40

Het jeugd-LIV is over 2018 hoger dan over 2019. Dit is om de extra loonkosten over de 2e helft van 2017 (i.v.m. de stijging van het minimumloon) te compenseren.

Recommended Posts
Neem contact op

We reageren zo spoedig als mogelijk op uw vraag.