Korting op werknemersverzekeringen (premiekorting personeel)

 In Personeel

Voor bepaalde groepen werknemers krijg je korting op de verschuldigde werknemersverzekeringen. Voor één groep werknemers ben je helemaal geen werknemersverzekeringen verschuldigd. In dit artikel zetten we op een rijtje om welke werknemers het gaat en wat de voorwaarden zijn.

Oudere werknemer (premiekorting tot € 7.000 in 2017)

Als je een uitkeringsgerechtigde die 56 jaar of ouder is in dienst neemt in 2017 en degene had direct voorafgaand aan het dienstverband recht op 1 van de onderstaande uitkeringen, dan heb je als werkgever recht op deze korting.

 • werkloosheidsuitkering (WW, IOW, wachtgeld) Hieronder valt ook een uitkering waarmee UWV de betalingsverplichting overneemt van een werkgever die zelf het loon, vakantiegeld en dergelijke niet meer kan betalen;
 • arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wet Wajong, Waz, Wamil);
 • nabestaandenuitkering (Anw) Voor de werknemer die recht had op een Anw-uitkering, gelden als extra eisen dat hij voordat hij in dienst kwam, ten minste 2 jaar recht had op de nabestaandenuitkering en dat hij in die periode geen arbeidsinkomen had;
 • inkomensondersteuning Wet Wajong;
 • bijstandsuitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ);
 • uitkeringen op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers.

Hoe lang toepassen?

De korting mag vanaf de datum in dienst worden toegepast voor maximaal 3 jaar. Dit mag uiterlijk tot aan de maand waarin de werknemer de AOW-leeftijd bereikt. Je hebt nog steeds recht op de korting als de werknemer naast het dienstverband nog een uitkering heeft.

Doelgroepverklaring

Om de korting toe te mogen passen, heb je een doelgroepverklaring nodig (bijvoorbeeld van het UWV of de gemeente). Hier blijkt uit dat de werknemer direct voorafgaand aan het dienstverband recht had op een uitkering. De werknemer dient deze verklaring zelf aan te vragen of de werkgever hiertoe te machtigen. Klik hier voor informatie over de doelgroepverklaring bij het UWV.

Misbruik

Om misbruik van de regeling te voorkomen, is het niet toegestaan om de korting voor de volgende werknemers toe te passen:

 • van wie de dienstbetrekking is geëindigd en voor wie je tijdens deze dienstbetrekking geen recht had op de premiekorting oudere werknemer en die binnen 6 maanden opnieuw bij je in dienst treedt;
 • voor een werknemer die je al in dienst hebt en die meer uren gaat werken of een andere functie krijgt. Het al bestaande recht op premiekorting voor deze werknemer loopt wel gewoon door. De premiekorting kan bij een urenuitbreiding hoger worden;
 • bij direct opeenvolgende dienstverbanden, bijvoorbeeld als je een tijdelijk contract verlengt (er is dan geen sprake van een nieuwe dienstbetrekking). Het eventueel al bestaande recht op premiekorting voor deze werknemer loopt wel gewoon door;
 • voor dienstbetrekkingen die op grond van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) volledig gesubsidieerd zijn of die vallen onder zogenoemd beschut werk op grond van de Participatiewet. Is de dienstbetrekking deels gesubsidieerd, dan kom je wel in aanmerking voor de premiekorting oudere werknemer.

Korting verrekenen

Als de korting toegepast mag worden, kan de korting ook verrekend worden met premies werknemersverzekeringen die je verschuldigd bent voor andere werknemers.

Jongere werknemer (premiekorting € 3.500 in 2017)

Je hebt recht op deze korting, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • je hebt de werknemer vóór 1 januari 2016 in dienst genomen en de werknemer was op dat moment 18 jaar of ouder, maar niet ouder dan 26;
 • de werknemer had recht op een WW-uitkering of een uitkering op grond van de Participatiewet, voordat hij bij je in dienst kwam;
 • de werknemer heeft een arbeidsovereenkomst of een publiekrechtelijke aanstelling voor ten minste 32 uur per week met een duur van ten minste 6 maanden. Als de werknemer in dienst is gekomen op of na 1 juli 2015 en vóór 1 januari 2016, moet hij een arbeidsovereenkomst hebben voor ten minste 24 uur per week met een duur van ten minste 6 maanden.

Hoe lang toepassen?

De korting mag vanaf de datum in dienst worden toegepast voor maximaal 2 jaar en uiterlijk tot 31 december 2017.

Doelgroepverklaring

Om de korting toe te mogen passen, heb je een doelgroepverklaring nodig (bijvoorbeeld van het UWV of de gemeente). Hier blijkt uit dat de werknemer direct voorafgaand aan het dienstverband recht had op een uitkering. De werknemer dient deze verklaring zelf aan te vragen of de werkgever hiertoe te machtigen. Klik hier voor informatie over de doelgroepverklaring bij het UWV.

Korting verrekenen

Als de korting toegepast mag worden, kan de korting ook verrekend worden met premies werknemersverzekeringen die je verschuldigd bent voor andere werknemers.

Arbeidsgehandicapte werknemer (premiekorting tot € 2.000 in 2017)

Als je een arbeidsgehandicapte in dienst neemt in 2017, die direct voorafgaand aan het dienstverband behoort tot een van onderstaande doelgroepen, heb je recht op deze korting. Het gaat om de werknemer die:

 • recht heeft op een uitkering of arbeidsondersteuning op grond van de Wet Wajong;
 • vóór 1 januari 2015 geïndiceerd is als bedoeld in de Wet sociale werkvoorziening of voor die datum een nog geldige indicatiebeschikking heeft gekregen op grond van artikel 11 van de Wet sociale werkvoorziening;
 • volgens UWV niet in staat is om 100% van het wettelijk minimumloon te verdienen en onder verantwoordelijkheid van de gemeente naar werk wordt begeleid. Of de werknemer van wie de gemeente in het kader van een beoordeling van de loonkostensubsidie heeft vastgesteld dat hij niet 100% van het wettelijk minimumloon kan verdienen (de zogenoemde ‘Praktijkroute’);
 • met een Wiw-baan (Wet inschakeling werkzoekenden) of een ID-baan (In- en doorstroombaan);
 • in het doelgroepregister is opgenomen met een indicatie als arbeidsbeperkte. Hieronder vallen onder meer schoolverlaters van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), schoolverlaters van het Praktijkonderwijs (PrO) en de entree-opleiding van het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). En personen die tussen 10 september 2014 en 1 juli 2015 een Wajong-uitkering hebben aangevraagd waarvan de uitkering is afgewezen en van wie het UWV nog heeft vastgesteld dat zij niet in staat zijn om het wettelijk minimumloon te verdienen.

Scholingsbelemmerden

De korting kan ook worden toegepast, indien de werknemer behoort tot de groep van ‘scholingsbelemmerden’ (niet in het doelgroepregister opgenomen):

 • de werknemer is jonger dan 18 jaar, heeft door ziekte of gebrek problemen gehad bij het volgen van onderwijs en komt binnen 5 jaar na afronding van dat onderwijs bij je in dienst. Op verzoek geeft UWV een verklaring af waarin staat dat de werknemer tot deze doelgroep hoort;
 • de werknemer is 18 jaar of ouder, krijgt geen uitkering of arbeidsondersteuning op grond van de Wet Wajong, heeft door ziekte of gebrek problemen gehad bij het volgen van onderwijs, en hij komt binnen 5 jaar na afronding van dat onderwijs bij je in dienst. Op verzoek geeft UWV een verklaring af waarin staat dat de werknemer tot deze doelgroep hoort.

Hoogte korting

Als je de werknemer aanneemt voor 36 uur per week, dan bedraagt de korting € 2.000 per jaar. Indien de werknemer minder dan 36 uur per week werkt, heb je recht op een evenredig deel van de korting. De korting kan echter nooit meer zijn dan het bedrag dat je aan premies betaalt.

Arbeidsgehandicapte werknemer (premiekorting tot € 7.000 in 2017)

Ten slotte kan de korting ook worden toegepast als je een werknemer in dienst neemt en er direct voorafgaand aan het dienstverband sprake is van:

 • de werknemer heeft recht op een WIA-uitkering (een WGA- of een IVA-uitkering);
 • UWV heeft in een arbeidskundig onderzoek bij de werknemer vastgesteld dat hij tegelijkertijd voldoet aan de volgende 4 voorwaarden.

De werknemer was:

 1. op de 1e dag na afloop van de wachttijd van de WIA (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) voor minder dan 35% arbeidsongeschikt. Hierdoor kwam hij niet in aanmerking voor een WIA-uitkering;
 2. 11 weken voor het einde van de wachttijd (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) nog in dienst bij dezelfde werkgever(s) die hij had toen hij ziek werd.
 3. op de 1e dag na afloop van de wachttijd van de WIA (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) niet in staat eigen of passend werk te doen bij de werkgever bij wie hij zich ziek gemeld had;
 4. bij u in dienst binnen 5 jaar na de dag waarop de wachttijd (of het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) is geëindigd;
 5. vóór 29 december 2005 arbeidsgehandicapt op grond van de Wet REA. Voorwaarde is wel dat hij, toen hij in dienst kwam, arbeidsgehandicapte in de zin van de Wet REA was (of was geweest als de Wet REA niet was ingetrokken). Het gaat hier bijvoorbeeld om een werknemer die recht had op een WAO-uitkering of Waz-uitkering toen hij in dienst kwam.

Voor deze groep werknemers bedraagt de korting € 7.000 bij een dienstverband van 36 uur per week. Indien de werknemer minder dan 36 uur per week werkt, heb je recht op een evenredig deel van de korting. De korting kan echter nooit meer zijn dan het bedrag aan premies dat je betaalt.

Hoe lang toepassen?

De korting mag vanaf de datum in dienst worden toegepast voor maximaal 3 jaar. Dit mag uiterlijk tot aan de maand waarin de werknemer de AOW-leeftijd bereikt. Je hebt nog steeds recht op de korting als de werknemer naast het dienstverband nog een uitkering heeft.

Korting verrekenen

Als de korting toegepast mag worden, kan de korting ook verrekend worden met premies werknemersverzekeringen die je verschuldigd bent voor andere werknemers.

Premievrijstelling marginale arbeid

Als je een uitkeringsgerechtigde in dienst neemt, kan je de belastingdienst verzoeken om een vrijstelling voor de premies werknemersverzekeringen te verlenen. Je dient dan aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • je neemt de uitkeringsgerechtigde in dienst voor niet meer dan 6 aaneengesloten weken. Als de werknemer binnen de 6 aaneengesloten weken uit dienst gaat en je hem binnen 31 dagen weer aanneemt, wordt de dienstbetrekking voor de vrijstelling als niet-onderbroken gezien. Dit betekent dat als deze 2 dienstbetrekkingen samen niet langer dan 6 weken duren, de vrijstelling voor beide dienstbetrekkingen geldt;
 • de uitkeringsgerechtigde is in het kalenderjaar niet eerder bij je in dienst geweest;
 • een andere werkgever heeft voor de uitkeringsgerechtigde niet eerder in het kalenderjaar de premievrijstelling marginale arbeid toegepast.

Uitkeringsgerechtigde

Een uitkeringsgerechtigde in het kader van deze vrijstelling, is iemand die bij UWV als werkzoekende is geregistreerd en direct voordat hij bij je in dienst kwam, recht had op 1 van de volgende uitkeringen of inkomensvoorzieningen of op arbeidsondersteuning:

 • werkloosheidsuitkering (WW, IOW) Hieronder valt ook een uitkering waarmee UWV de verplichting van een betalingsonmachtige werkgever overneemt;
 • arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wet Wajong, Waz);
 • bijstandsuitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ);
 • uitkering op grond van de Toeslagenwet;
 • inkomensvoorziening op grond van de Wet Wajong;
 • arbeidsondersteuning op grond van de Wet Wajong;
 • uitkering op grond van vergelijkbare regelingen of een combinatie van deze regelingen.

Kom je in aanmerking voor de premievrijstelling en wil je de belastingdienst een verzoek doen? Dan is het volgende van belang:

 • Het verzoek moet vóór het einde van de dienstbetrekking ingediend worden;
 • Vermeld bij het verzoek het burgerservicenummer van de uitkeringsgerechtigde;
 • Stuur een kopie mee van de inschrijving van de werknemer als werkzoekende bij UWV WERKbedrijf;
 • Laat de uitkeringsgerechtigde het verzoek ook ondertekenen.

Hoe weet je of de werknemer een ziekte of gebrek heeft?

Misschien vertelt de werknemer niet gelijk dat hij een ziekte of gebrek heeft. Als de werknemer 2 maanden in dienst is , mag je hiernaar vragen. De werknemer is dan verplicht om je hierover te informeren.

Samenloop premiekortingen

De premiekortingen kunnen niet zonder meer tegelijk worden toegepast. Het gaat voor dit nieuwsbericht te ver om hier dieper op in te gaan. Wij vernemen het graag, indien je hier meer informatie over wilt ontvangen.

2018

2017 is het laatste jaar waarin de premiekortingen voor de oudere werknemer en de arbeidsgehandicapte werknemer kunnen worden toegepast. In 2018 wordt het loonkostenvoordeel geintroduceerd. Lopende premiekortingen kunnen onder voorwaarden worden omgezet naar dit loonkostenvoordeel. De premiekorting voor de jongere werknemer komt in 2018 te vervallen en wordt niet vervangen. Dit geldt ook voor de premievrijstelling marginale arbeid. Meer informatie volgt!

Recommended Posts
Neem contact op

We reageren zo spoedig als mogelijk op uw vraag.